محاسبه حقوق و دستمزد

نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد Cashman به شما کمک می کند تا بتوانید با وارد کردن اطلاعات اولیه و همچنین ساعات حضور افراد میزان حقوق ، مزایا و کسورات را محاسبه کنید. در پایان فیش حقوقی مطابق با تصویر دریافت کنید.cashman