وب سایت انجمن یاران

anjomanyaran نام وب سایت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران می باشد.

anjomanyaran

این سایت متعلق به یک نهاد فرهنگی می باشد که با آموزش و تربیت دانش آموزان همراه است.

وب سایت فوق در تابستان ۱۳۹۴ طراحی و تولید شد.