رونا

این برنامه برای مدارس و دانش آموزان توسعه داده شده تا در زمان قرنطینه ویروس کرونا، بتوانند درس بخوانند و از تحصیل عقب نمانند.